1
ایجاد درخواست
2
انتخاب خودرو
3
سایر خدمات
4
بازبینی و تایید نهایی